Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej, nie wymagająca notyfikacji Komisji Europejskiej, ze względu na swoją wielkość – wsparcie otrzymane w formie pomocy de minimis nie zagraża konkurencji na wspólnym rynku europejskim.

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych, a w sektorze transportu drogowego – nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Pomoc de minimis udzielana przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.