Przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usług pilotażowych, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. jest zobowiązany uzyskać od każdego Klienta następujące dokumenty:

  1. Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy),
  2. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Klient otrzymał w roku obrotowym, w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
  3. Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta.

Dokumenty wymagane do uzyskania finansowania różnią się w zależności od wybranego produktu oraz Instytucji Finansowej. Szczegóły dostępne tutaj lub bezpośrednio na stronie PARP.