Fundusz będzie świadczył usługi mające na celu pomoc MŚP w zarządzaniu przedsięwzięciem gospodarczym, finansowanym przy wykorzystaniu produktu finansowego (kredyt, pożyczka, leasing), dostosowanego w ramach projektu przez współpracujące Instytucje Finansowe.


Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap I obejmuje doradztwo w procesie uzyskania finansowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez Klienta oferty finansowania zwrotnego.

Etap II obejmuje doradztwo przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego z wybranej oferty zgodnie z biznesplanem oraz umową o finansowanie zawartą pomiędzy Klientem (oraz opcjonalnie szkolenie).


Etap I obejmuje:

  • Pomoc w przygotowaniu Wniosku o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi załącznikami,
  • Pomoc w przygotowaniu specyficznych dla danej oferty dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie oraz dostosowanie biznesplanu, który powinien określać sposób zarządzania przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych, tak aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, tj. zostały osiągnięte założone cele przedsięwzięcia, a zaciągnięte zobowiązanie zostało spłacone,
  • Asystę przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową, rozumianą jako uczestnictwo w procesie podpisywania umowy. Doradca, w szczególności powinien doradzić i wyjaśnić Klientowi warunki na jakich finansowanie jest udzielone, w tym sposób ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Etap II obejmuje:

  • Bieżący monitoring zgodności postępu przedsięwzięcia z założeniami biznesplanu - powinien w szczególności obejmować identyfikację ew. zagrożeń w powodzeniu przedsięwzięcia i mieć na celu odpowiednio wczesną pomoc w określeniu i podjęciu działań zaradczych. Doradztwo powinno także dotyczyć wdrażania u Klienta mechanizmów kontroli realizacji założeń biznesplanu i zachowania płynności finansowej, zarządzania długiem, monitorowania realizacji przedsięwzięcia, optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
  • Doradztwo (oraz opcjonalnie szkolenie), związane z planowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych w oparciu o biznesplan - powinno dotyczyć w szczególności zagadnień organizacyjnych, finansowych i ekonomicznych w kontekście planowania dalszego rozwoju firmy z uwzględnieniem możliwości ponownego skorzystania ze środków zwrotnych takich jak kredyt, leasing, pożyczka, itp.

W zależności od indywidualnych potrzeb lub preferencji Klienta doradztwo (oraz opcjonalnie szkolenie) może dotyczyć następujących obszarów:

  • Zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznes plan,
  • Doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • Zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych,
  • Optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
  • Planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych.